دروس گروه عمران و معماری

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس گروه عمران

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
مقاومت مصالح فاطمه کردافشار 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
اجرای ساختمان های فلزی فاطمه کردافشار 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
ایستایی فاطمه کردافشار 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
مقررات ملی ساختمان ماهرخ بیژنی 1 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
تجهیز کارگاه ماهرخ بیژنی 2 فایل1 - فایل2
سازه های بتن آرمه ماهرخ بیژنی 1 دریافت فایل
طراحی معماری شهرسازی ماهرخ بیژنی 2 و 3 فایل1 - فایل2
متره برآورد ماهرخ بیژنی 1 دریافت فایل
قوانین و روابط کار  ماهرخ بیژنی 1 - 7 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
قوانین و روابط کار  ماهرخ بیژنی   8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
تنظیم شرایط محیطی 1 ماهرخ بیژنی 1 دریافت فایل
تمرین های معماری ماهرخ بیژنی 1 دریافت فایل
اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي ماهرخ بیژنی 1 - 5 1 - 2 - 3 4 -
اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي ماهرخ بیژنی 6 - 16 6 - 7 - 8 - 9 - 10
تاريخ معماري و ساختمان1 ماهرخ بیژنی 4 - 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
تاريخ معماري و ساختمان1 ماهرخ بیژنی 8 - 10 فایل1 -فایل2 - فایل3
مکانیک ساختمان ماهرخ بیژنی 1 - 8 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
مکانیک ساختمان ماهرخ بیژنی 9 - 16 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16
طراحي معماري و شهرسازي ماهرخ بیژنی 1 - 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
طراحي معماري و شهرسازي ماهرخ بیژنی 6 - 10 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
طراحي معماري و شهرسازي ماهرخ بیژنی 11 - 14 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
متره و برآورد ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
زمین شناسی و مصالح ماهرخ بیژنی 1 - 16 فایل1
اجرای سازه های بتنی ماهرخ بیژنی 1 - 8 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
اجرای سازه های بتنی ماهرخ بیژنی 9 - 16 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
اجرای ساختمان با مصالح بنایی ماهرخ بیژنی 1 - 16 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
تاریخ معماری و ساختمان ماهرخ بیژنی 1 - 16 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
راهسازی و روسازی ماهرخ بیژنی 1 - 16 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
ایمنی و کارگاه ماهرخ بیژنی 1  - 16 فایل
تجهیز و اداره کارگاه ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
تنظیم شرایط محیطی ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
زلزله و اثر آن بر سازه ها ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
زمین شناسی و مصالح ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
سازه های بتن آرمه ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
فن اوري هاي نوين ساختماني ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
قالب و قالب بندی ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
قرارداد ها ومبانی حقوقی ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
متره و برآورد پروژه ماهرخ بیژنی 1 - 16 دریافت فایل
اجزاء ساختمان  میلاد شکاریان 1 تصاویر 1 2 3 4 5 6 - صوت
اجزاء ساختمان  میلاد شکاریان 2 تصاویر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - صوت
اجزاء ساختمان  میلاد شکاریان 3 - 5 صوت1 فایل1 - صوت2 فایل2 - صوت3 فایل3
اجزاء ساختمان  میلاد شکاریان 6 صوت1 فایل1 
اصول مديريت ساخت میلاد شکاریان 3 - 5 صوت1 فایل1 - صوت2 فایل2 - صوت3 فایل3
اصول مديريت ساخت میلاد شکاریان 6 صوت1 فایل1 
اصول مديريت ساخت میلاد شکاریان 9 - 12 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
اصول مديريت ساخت میلاد شکاریان 13 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
محوطه سازی میلاد شکاریان 1 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
محوطه سازی میلاد شکاریان 5 - 9 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
محوطه سازی میلاد شکاریان 10 - 14 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
نقشه برداري و عمليات حسین آشور فصل اول

فایل1 - فایل2 - فایل3

مکانیک خاک فرید خسروی 1 - 16 دریافت فایل
کارگاه جوش کاري و ورق کاري فرید خسروی 1 - 16 دریافت فایل

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است