دروس گروه عمومی

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس گروه عمومی

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
فارسی عمومی فتانه قجقی 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
دانش خانواده فتانه قجقی 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
تفسیر موضوعی  فتانه قجقی 2 فایل1 - فایل2
ریاضی کاربردی زینب پیمانی 3 فایل1 - قایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
ریاضی کاربردی زینب پیمانی 5 , 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
ریاضی کاربردی زینب پیمانی 7 دریافت فایل
تربیت بدنی 1  حبیب اله خواجه   دریافت فایل
زبان عمومی شیما رضایی 1 تا 3 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
زبان عمومی شیما رضایی 4 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3
زبان عمومی شیما رضایی 6 و 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
زبان پیش شیما رضایی 1 تا 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
زبان پیش شیما رضایی 5 فایل1 - فایل2
آمار استنباطی سمیرا سرایلو 3  
آمار توصیفی سمیرا سرایلو 3  
تحقیق در عملیات سمیرا سرایلو 3  
فیزیک الکتریسیته 2 سمیرا سرایلو 3  
آمار و کاربردآن در مدیریت 2 سمیرا سرایلو 3  
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سمیرا سرایلو 3  
آمار و احتمالات مهندسی سمیرا سرایلو 3  
تحقیق در عملیات 2 سمیرا سرایلو 3  
تحقیق در عملیات 3 سمیرا سرایلو 3  
ریلضی مهندسی سمیرا سرایلو 3  
ریاضیات عمومی و مقدمات آمار سمیرا سرایلو 3  
فیزیک الکتریسته 2 سمیرا سرایلو 3  
فیزیک پیش سمیرا سرایلو 3  
محاسبات عددی سمیرا سرایلو 3  
دفاع مقدس علی اصغر قربانپور 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 
دفاع مقدس علی اصغر قربانپور 8 -9 فایل1 - فایل2 - فایل3
دفاع مقدس علی اصغر قربانپور 10 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
دفاع مقدس علی اصغر قربانپور 11 - 12 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
اخلاق اسلامي فاطمه باقری آذر 1 تا 3 فایل 1 - فایل 2
اخلاق اسلامي فاطمه باقری آذر 4 و 5 دریافت فایل
اخلاق اسلامي فاطمه باقری آذر 7 تا 10 دریافت فایل
اندیشه اسلامی 1 محمدرضا شهمرادی 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
اندیشه اسلامی 1 محمدرضا شهمرادی 6 - 8 فایل1 - فایل2 - فایل3
دانش خانواده محمدرضا شهمرادی 1 تا 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
دانش خانواده محمدرضا شهمرادی 5 - 9 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
آشنایی با ارزش های دفاع مقدس زهرا مختار زاده 1 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
آشنایی با ارزش های دفاع مقدس زهرا مختار زاده 7 - 10 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
آشنایی با ارزش های دفاع مقدس زهرا مختار زاده 11 - 15 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
آشنایی با ارزش های دفاع مقدس زهرا مختار زاده 16 دریافت فایل
تاريخ تحليلي صدر اسلام راضیه لگزایی 4 - 9 فایل1 - فایل2
تاريخ تحليلي صدر اسلام راضیه لگزایی 10 - 16 فایل1 - فایل2
اخلاق اسلامي راضیه لگزایی 1 - 9 فایل1 - فایل2 - فایل3
اخلاق اسلامي راضیه لگزایی 10 - 16 فایل1 - فایل2
اخلاق و تربيت اسلامي راضیه لگزایی 4 دریافت فایل
تاريخ تمدن اسلامي راضیه لگزایی 4 دریافت فایل
اندیشه اسلامی 1 ابوالقاسم گلندی 1 تا 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
دفاع مقدس علی اصغر قربانپور 1 و 2 فایل1 - فایل2- فایل3- فایل4
انقلاب اسلامي محمود نوری   دریافت فایل
آشنایی با ارزش های دفاع مقدس حسین دبیرستان 1 - 6 فایل1 - فایل2
آشنایی با ارزش های دفاع مقدس حسین دبیرستان 10 - 16 فایل1 - فایل2
تاریخ اسلام محمد کرامتلو   فایل1 - فایل2
اندیشه اسلامی 2 جلال الدین تاجپور   فایل1

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است