دروس گروه مدیریت

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس گروه مدیریت

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
مدیریت رفتار سازمانی لدنی 1 - 6  دریافت فایل
مدیریت رفتار سازمانی لدنی 7 و 8 دریافت فایل
مدیریت رفتار سازمانی لدنی 9 - 13 دریافت فایل
مدیریت رفتار سازمانی لدنی 14 - 16 دریافت فایل
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی اول و دوم دریافت فایل  -  صوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی سوم و چهارم دریافت فایل -  صوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی پنجم و ششم دریافت فایل  -  صوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی   دریافت فایل
تاریخ مدیریت و تشکیلات اداری مرتضی مصطفی لو 1 و 2 فایل1 - فایل2
تاریخ مدیریت و تشکیلات اداری مرتضی مصطفی لو 5 فایل1 - فایل2
تاریخ مدیریت و تشکیلات اداری مرتضی مصطفی لو 6 تا 9 فایل1 - فایل2 - فایل3
سیستم های اطلاعاتی مدیریت مرتضی مصطفی لو 1 تا 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
سیستم های اطلاعاتی مدیریت مرتضی مصطفی لو 4 و 5 فایل1 - قایل2
سیستم های اطلاعاتی مدیریت مرتضی مصطفی لو 6 تا 9 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مدیریت استراتژیک ابوالفضل وزیری 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
مدیریت استراتژیک ابوالفضل وزیری 6 , 7 فایل1 - فایل2
مدیریت استراتژیک ابوالفضل وزیری 12 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
روابط کاردرسازمان ابوالفضل وزیری 1 تا 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
روابط کاردرسازمان ابوالفضل وزیری 6 , 7 فایل1 - فایل2
روابط کاردرسازمان ابوالفضل وزیری 11 - 15 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 
فنون تجزيه و تحليل وطراحي سيستم ها ابوالفضل وزیری 1 تا 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
فنون تجزيه و تحليل وطراحي سيستم ها ابوالفضل وزیری 11 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
حسابداري صنعتي2 سیده فاطمه حسینی 2 دریافت فایل - دریافت فایل
مدیریت مالی 2 سیده فاطمه حسینی 1 دریافت فایل
مباحث ويژه مديريت دولتي علی طورانی 1 تا 6 فایل1 - فایل2 - فایل3
آشنايي با فلسفه عرفان اسلامي رضا احمدي موسي آباد 1 دریافت فایل
توسعه اقتصادي  وبرنامه ريزي آی سن شیخ 1 تا 6 فایل1 - فایل2
توسعه اقتصادي  وبرنامه ريزي آی سن شیخ  7  ,  8 فایل1 - فایل2
توسعه اقتصادي  وبرنامه ريزي آی سن شیخ 10 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3
روانشناسي صنعتي آی سن شیخ 1 تا 3 فایل1 - فایل2
روانشناسي صنعتي آی سن شیخ 4 - 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
روانشناسي صنعتي آی سن شیخ 10 - 11 فایل1
سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي  اداري گل سونا ظفر    
آموزش مهارت هاي حرفه اي علی اکبر هلاکو 1 تا 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
مديريت مالي از منظر اسلام راضیه قابی 1 - 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6 - فایل7
احکام کسب و کار مجید قره جانلو 1 - 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
مديريت تطبيقي مجید قره جانلو 1 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي احمد نخعی مقدم 6 - 10 فایل1 - فایل2 - فایل3

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 لیلا محمدزاده 1 تا 16 دریافت فایل
آمار وکاربرد آن در مديريت لیلا محمدزاده 1 تا 16 دریافت فایل1 - فایل2 فایل3

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است