دروس گروه منابع طبیعی

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس رشته منابع طبیعی و محیط زیست

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
اصول تصویه آب کتایون اصغری 1 - 4 جلسه1 - جلسه2 - جلسه3 - جلسه 4
اصول تصویه آب کتایون اصغری 5و6 فایل1 - فایل2
اصول تصویه آب کتایون اصغری  7 - 11 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
اصول تصویه آب کتایون اصغری 12 - 16 فایل1 - فایل2- فایل3 - فایل4 - فایل5
آز اصول تصویه آب کتایون اصغری 1 - 4 جلسه1 - جلسه2 - جلسه3 - جلسه4
آز اصول تصویه آب کتایون اصغری 5و6 فایل1 - فایل2
آز اصول تصویه آب کتایون اصغری 7 - 11 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
آز اصول تصویه آب کتایون اصغری 12 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
منابع آلوده کننده آب سالارنیا 3 جلسه 1 - جلسه 2 - جلسه 3
منابع آلوده کننده آب سالارنیا 4 - 6 دریافت فایل1 - فایل2 - فایل3
منابع آلوده کننده آب سالارنیا 7 - 11 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
منابع آلوده کننده آب سالارنیا 12 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
استاتیک سالارنیا 3 جلسه1 جلسه2 جلسه3
استاتیک سالارنیا 4 - 6 دریافت فایل1 - فایل2 - فایل3
استاتیک سالارنیا 7 - 11 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
استاتیک سالارنیا 12 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
روکش و تخته لایه سالارنیا 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
روکش و تخته لایه سالارنیا 4 - 6 دریافت فایل1 - فایل2 - فایل3
روکش و تخته لایه سالارنیا 7 - 11 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
روکش و تخته لایه سالارنیا 12 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
چوب خشک کن مینا خسروی 3 جلسه 1 - جلسه 2 جلسه 3
چوب خشک کني مینا خسروی 4 - 5 دریافت فایل1  -  دریافت فایل2
چوب خشک کني مینا خسروی 6 فایل1
چوب خشک کني مینا خسروی 7 - 11 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6 
چوب خشک کني مینا خسروی 12 - 14 فایل1 - فایل2 - فایل3
حفاظت چوب مینا خسروی 1 و 2 جلسه 1 جلسه 2
حفاظت چوب مینا خسروی 3 و 4 و 5 جلسه1 - جلسه2 - جلسه3
حفاظت چوب مینا خسروی 6 و 13 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6 -فایل7
قوانین و مدیریت منابع طبیعی مینا خسروی 3 جلسه 1 - جلسه 2 جلسه 3
قوانین و مدیریت منابع طبیعی مینا خسروی 4 - 5 دریافت فایل1 - دریافت فایل2
قوانین و مدیریت منابع طبیعی مینا خسروی 6 - 13 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6 - فایل7 - فایل8
آلودگی مواد جامد دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
آلودگی هوا دکتر دانشور 6

فایل1 - فاایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6

آناومی چوب دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5- فایل6
ارزیابی و مدیریت زیستگاه دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5- فایل6
اکوسیستم های آبی دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5- فایل6
تخته خرده چوب دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5- فایل6
تخته فیبر دکتر دانشور 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4- فایل5
ژنتیک حفاظت دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5- فایل6
کاربرد کامپیوتر در محیط زیست دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5- فایل6
کاغذسازی دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5- فایل6
تکنولوژي تهيه خمير چوب دکتر دانشور 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5- فایل6
سنجش از دور تکميلي دکتر فریبرز قجقی 1 تا 6 فایل1 - فایل2 - فایل3
صنايع بسته بندي اعظم ابراهیمی   دریافت فایل
صنايع روغن اعظم ابراهیمی   دریافت فایل
هيدرولوژي عمومي امیربهادر میرفخرایی 1 - 9 دریافت فایل
هيدرولوژي عمومي امیربهادر میرفخرایی 10 - 16 دریافت فایل

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است