دروس گروه حسابداری

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس گروه حسابداری

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی اول و دوم دریافت فایل  -  صوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی سوم و چهارم دریافت فایلصوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی پنجم و ششم دریافت فایل  -  صوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی   دریافت فایل
روانشناسی عمومی حسین نکویی 1 - 5 فایل 1  -  فایل 2 فایل 3  - فایل 4   - فایل 5  -  فایل 6
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 1 زینب بارانی 1 - 16 دریافت فایل
اصول حسابداری 1 زینب بارانی 1 - 16 دریافت فایل
اصول حسابداری 3 زینب بارانی 1 - 16 دریافت فایل
حسابداری پیشرفته 2 زینب بارانی 1 - 16 دریافت فایل
کارآفرینی و پروژه زینب بارانی 1 - 16 دریافت فایل
حسابداری صنعتی 1 زینب بارانی 1 - 5 دریافت فایل
حسابداری صنعتی 3 زینب بارانی 1 - 16 دریافت فایل
حسابداری مالی زینب بارانی 1 - 5 دریافت فایل
حسابداری میانه 1 زینب بارانی 1 - 5 دریافت فایل
حسابرسی 1 زینب بارانی 1 - 5 دریافت فایل
حسابرسی 2 زینب بارانی 1 - 5 دریافت فایل
حسابداری دولتی 1 سارا ملکان 1 - 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
حسابداری دولتی 1 سارا ملکان   دریافت فایل
حسابداری دولتی 2 فاطمه صادقی 8 دریافت فایل
مباحث جاری سارا ملکان 1 تا 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
اقتصاد کلان فاطمه نوروزی 2 جلسه 1  -   جلسه 2
اقتصاد کلان فاطمه نوروزی 6 - 11 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 
اقتصاد خرد فاطمه نوروزی 2 جلسه 1  -   جلسه 2
اقتصاد خرد فاطمه نوروزی 5 - 10 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
مالیه عمومی فاطمه نوروزی 1 - 14 فایل1 - فایل2  - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6 - فایل7
پول، ارز و بانکداری فاطمه نوروزی 1 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
اصول حسابداری 2 زهرا اصغری 1 تا 3 دریافت فایل
اصول حسابداری 2 زهرا اصغری 4 تا 6 فایل1 - فایل2
اصول حسابداری 2 زهرا اصغری 9 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3
حسابداري دولتي 2 فاطمه صادقی 1 تا 5 دریافت فایل
حسابداري دولتي 2 فاطمه صادقی 6 و 7 دریافت فایل
سرمایه گذاری در بورس شهناز چوپانچپه 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
سرمایه گذاری در بورس شهناز چوپانچپه 6 فایل1
سرمایه گذاری در بورس شهناز چوپانچپه 7 - 11 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
سرمایه گذاری در بورس شهناز چوپانچپه 12 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
مدیریت تولید شهناز چوپانچپه 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
مدیریت تولید شهناز چوپانچپه 6 - 8 فایل1 - فایل2 - فایل3
مدیریت تولید شهناز چوپانچپه 9 - 12 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مدیریت تولید شهناز چوپانچپه 13 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 لیلا محمدزاده 1 تا 16 دریافت فایل
آمار وکاربرد آن در مديريت لیلا محمدزاده 1 تا 16 دریافت فایل1 - فایل2 - فایل3
حسابداری صنعتی 2 سیده فاطمه حسینی   دریافت فایل
مدیریت مالی 1 سیده فاطمه حسینی   دریافت فایل
توسعه اقتصادي  وبرنامه ريزي آی سن شیخ 1 تا 6 فایل1 فایل2
تحقیق در عملیات 2 سمیرا سرایلو 1 تا 9 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
تحقیق در عملیات 2 سمیرا سرایلو 10 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3
حسابداري مالياتي ابوالفضل توحیدی 1 - 16 دریافت فایل
حسابداری پیشرفته یوسف پسرکلو 7 - 11 فایل1 - فایل2
کاربرد کامپیوتر در حسابدراری یوسف پسرکلو 7 - 11 فایل1 - فایل2
حسابداری شرکت ها الناز امیرشاهی 1 - 16 دریافت فایل
مدیریت مالی 2 الناز امیرشاهی 1 - 16 دریافت فایل
حقوق بازرگانی الناز امیرشاهی 1 - 16 دریافت فایل

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است