دروس گروه حقوق

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس گروه حقوق

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
مبانی علم جامعه شناسی دکتر عقیل تقوی اول و دوم دریافت فایل متنی   -  دریافت فایل صوتی
مبانی علم جامعه شناسی دکتر عقیل تقوی سوم و چهارم دریافت فایل متنی  -   دریافت فایل صوتی
مبانی علم جامعه شناسی دکتر عقیل تقوی پنجم و ششم  دریافت فایل - دریافت فایل صوتی
مبانی علم جامعه شناسی دکتر عقیل تقوی   دریافت فایل
حقوق جزای اختصاصی۳ یاسر قربانزاده 1 - 2 دریافت فایل1 - فایل2 -
حقوق جزای اختصاصی۳ یاسر قربانزاده 3 - 8 فایل1 - فایل2
مقدمه علم حقوق یاسر قربانزاده 1 دریافت فایل
فقه8 یاسر قربانزاده 1 و 2 و 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
فقه8 یاسر قربانزاده 4 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق مدنی 3 یاسر قربانزاده 1 تا 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق مدنی 3 یاسر قربانزاده 3 - 8 فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق مدني 5 یاسر قربانزاده 1 - 3 دریافت فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق مدنی ۶ یاسر قربانزاده 1 دریافت فایل
حقوق مدنی ۶ یاسر قربانزاده 2 , 3 فایل1 - فایل2
حقوق مدنی ۶ یاسر قربانزاده 4 - 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
حقوق جزای عمومی۲ یاسر قربانزاده 1 - 3 دریافت فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق جزای عمومی۲ یاسر قربانزاده 4 - 8 فایل1 - فایل2
حقوق جزای عمومی۳ یاسر قربانزاده 1 - 3 دریافت فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق جزای عمومی۳ یاسر قربانزاده 4 - 8 فایل1 - فایل2
آیین دادرسی کیفری یاسر قربانزاده 1 - 4  فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
فقه 9 یاسر قربانزاده 1 - 4  فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
فقه 9 یاسر قربانزاده 5 . 6 فایل1 - فایل2
آیات الاحکام 2 یاسر قربانزاده 1 - 3  فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق جزای اختصاصی 2 یاسر قربانزاده 1 - 3  فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق جزای اختصاصی 2 یاسر قربانزاده 4 - 6 فایل1 - فایل2
روش تحقيق و مرجع شناسي فقه و اصول یاسر قربانزاده 1 - 3 جلسه1 - جلسه2 - جلسه3
روش تحقيق و مرجع شناسي فقه و اصول یاسر قربانزاده 4 . 5 فایل1 
اصول فقه 2 یاسر قربانزاده 2 دریافت فایل1 - دریافت فایل2
اصول فقه 2 یاسر قربانزاده 3 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
اصول فقه 2 یاسر قربانزاده   فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
قواعد فقه 1 یاسر قربانزاده 2 فایل1 - فایل2
قواعد فقه 1 یاسر قربانزاده 3 - 8 فایل1 - فایل2
قواعد فقه 1 یاسر قربانزاده   فایل1 - فایل2 
نحو 1 ثریا سرایلو 1 تا 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
نحو 1 ثریا سرایلو 5 تا 7 فایل1 - فایل2 - فایل3
نحو 1 ثریا سرایلو 8 و 9 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
صرف ثریا سرایلو 1و2 فایل1 - فایل2
صرف ثریا سرایلو 7 و 8 فایل1 - فایل2 - فایل3
ادبیات عرب 2 ثریا سرایلو 1 تا 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
ادبیات عرب 2 ثریا سرایلو 5 و 6 فایل1 - فایل2
ادبیات عرب 2 ثریا سرایلو 7 , 8 فایل1 - فایل2
قرائت و درک متون معاصر ثریا سرایلو 1 تا 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
قرائت و درک متون معاصر ثریا سرایلو 5 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
قرائت و درک متون معاصر ثریا سرایلو 7 و 8 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مبادي عمومي فقه ثریا سرایلو 1 و 2 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مبادي عمومي فقه ثریا سرایلو 3 و 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مبادي عمومي فقه ثریا سرایلو 5 - 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مبادي عمومي فقه ثریا سرایلو 8 فایل1 - فایل2
حقوق بین الملل خصوصی 1 فرحناز رحیمی 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
حقوق بین الملل خصوصی 2 میثم نوروزیان 1 - 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فابل5
حقوق بین الملل خصوصی 2 میثم نوروزیان جلسه 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
حقوق املاک 2 زهرا قربانی 1 - 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق ثبت اسناد زهرا قربانی 1 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق ثبت اسناد زهرا قربانی 5 و 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
حقوق ثبت اسناد زهرا قربانی 8 فایل1
فقه تطبیقی زهرا قربانی 1 - 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 -فایل4
فقه تطبیقی زهرا قربانی جلسه 6 دریافت فایل
حقوق تطبیقی زهرا قربانی 5  
کلیات علوم و حدیث زهرا قربانی 1 - 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
کلیات علوم و حدیث زهرا قربانی جلسه 7 فایل1 - فایل2
مبادي خصوصي فقه زهرا قربانی 3 و 4 فایل1 - فایل2
صرف2 زهرا قربانی 3 و 4 فایل1 - فایل2
حقوق تجارت 1 فرشته جاودان 1 - 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق تجارت 1 فرشته جاودان 4 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق تجارت 3 فرشته جاودان 1 و 2 جلسه اول - جلسه دوم
حقوق تجارت 3 فرشته جاودان 3 - 7  فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
حقوق تجارت 3 فرشته جاودان 8 فایل1
قواعد فقه 2 فرشته جاودان 1 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
قواعد فقه 2 فرشته جاودان 6 و 7 فایل1 - فایل2
حقوق مدنی 2 محمد خرمالی 5  
ادله اثبات دعوی کلثوم ملکان 1 دریافت فایل
ادله اثبات دعوی کلثوم ملکان 1 دریافت فایل
زبان تخصصی حقوق ۳ و ۴ ابوذر مصطفی لو 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
متون فقه 4 رضا احمدي موسي آباد 1 دریافت فایل
حقوق خانواده 2 رمضانعلی نوری 1 تا 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
حقوق تجارت 2 رمضانعلی نوری 1 تا 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق تجارت 2 رمضانعلی نوری 4 تا 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
حقوق تجارت 2 رمضانعلی نوری 8 فایل1
منطق 2 نیلوفر شهدادی 1 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
منطق 1 نیلوفر شهدادی 1 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
علوم قرآن نیلوفر شهدادی 1 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
اصول فقه 1 نیلوفر شهدادی 1 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
فقه 4 سید ابوالحسن میردوستی 1 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
فقه 4 سید ابوالحسن میردوستی 2 تا 6 فایل1 - فایل2- فایل3 - فایل4
اعراب قرآن و حديث سید ابوالحسن میردوستی 1 تا 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
اعراب قرآن و حديث سید ابوالحسن میردوستی 5 تا 8 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
حقوق مدني1 مریم فیضی انارکی 1 - 4  فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
حقوق بین الملل خصوصی 1 فرحناز رحیمی 1 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
حقوق بین الملل خصوصی 1 فرحناز رحیمی 5 - 9 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
آشنايي با فلسفه عرفان اسلامي رضا احمدی موسی آباد 1 - 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
آشنايي با فلسفه عرفان اسلامي رضا احمدی موسی آباد 4 فایل1
متون فقه 4 رضا احمدی موسی آباد 1 و 2 فایل1 - فایل2
متون فقه 4 رضا احمدی موسی آباد 3 فایل1
حقوق اساسی 2 محمد دانایی فر   فایل1 - فایل2 - فایل3
حقوق مدنی 8 فاطمه رازقی 6 - 9 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
عربی فاطمه رازقی 6 - 8 فایل1 - فایل2 - فایل3
آيين دادرسي مدني2 فاطمه رازقی 7 - 9 فایل1 - فایل2 -فایل3
حقوق ثبت شرکتهاو مالکيت صنعتي فاطمه رازقی 1 و 5 فایل1 - فایل2

 

 

 

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است