دروس گروه کامپیوتر

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس رشته کامپیوتر

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی فاطمه قربانپور 2 دریافت فایل پاور
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی فاطمه قربانپور 1 دریافت فایل
نظریه زبان ماشین فاطمه قربانپور 2 دریافت فایل پاور - تمرین  - جواب
محیط های چندرسانه ای فاطمه قربانپور 1 دریافت فایل پاور
محیط های چندرسانه ای فاطمه قربانپور 2 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 
محیط های چندرسانه ای فاطمه قربانپور 6 تا 9 فایل1 - فایل2
شبکه های کامپیوتری فاطمه قربانپور 1 دریافت فایل پاور
سیستم عامل فاطمه قربانپور 2 دریافت فایل
کارگاه سیستم عامل فاطمه قربانپور 2 دریافت فابل
مبانی اینترنت فاطمه قربانپور 1 - 16 دریافت فایل
مباحث ویژه محبوبه صایمی 1 تا  3 فایل 1 - فایل 2 - فایل 3
مباحث ویژه محبوبه صایمی 4 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی محبوبه صایمی 1 تا 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی محبوبه صایمی 4 - 7  فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مبانی مهندسی نرم افزار محبوبه صایمی 1 تا 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
مبانی مهندسی نرم افزار محبوبه صایمی 4 - 7 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مدار منطقی محبوبه صایمی 1 تا 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
مدار منطقی محبوبه صایمی 4 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3
شیوه ارائه نسا منتظری 1 تا 16 دریافت فایل
هوش مصنوعی نسا منتظری 1 تا 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
گرافیک کامپیوتری نسا منتظری 1 تا 8 فایل1 - فایل2 - فایل3-فایل4 - فایل5 - فایل6 
گرافیک کامپیوتری نسا منتظری 9 تا 16 فایل1 - فایل2 - فایل3-فایل4 - فایل5
ذخيره بازيابي نسا منتظری 1 تا 16 دریافت فایل
ريزپردازنده نسا منتظری 1 تا 16 ذزیافت فایل
آزمایشگاه پایگاه داده نسا منتظری 1 تا 16 دریافت فایل
پایگاه داده نسا منتظری 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
پایگاه داده نسا منتظری 6 تا 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 
معماري کامپيوتر الناز سلیمانی فرد   دریافت فایل
زبان ماشين واسمبلي الناز سلیمانی فرد   دریافت فایل
سخت افزار محسن سوسرایی   فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
ساختمان داده ها محبوبه صایمی 1 - 16 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6 - فایل7
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است