چارت رشته روانشناسی

 

چارت رشته روانشناسی

 

 

کارشناسی پیوسته

 

 

  

ترم

عنوان درسی

واحد

نوع درس

پیشنیاز - همنیاز

نظری

عملی

ترم اول

اندیشه اسلامی 1

2

-

عمومی

-

ریاضی پیش

3

-

عمومی

-

مبانی مشاوره و راهنمایی

2

-

پایه

-

انسان از دیدگاه اسلام

2

-

پایه

-

معرفت شناسی

2

-

پایه

-

آمار توصیفی

2

-

پایه

-

مبانی جامعه شناسی

2

-

پایه

-

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

2

-

پایه

-

تاریخ مکاتب روانشناسی ونقد آن

2

-

پایه

-

جمع واحد ها

19 واحد

 

 

 

 

 

 

ترم

عنوان درسی

واحد

نوع درس

پیشنیاز - همنیاز

نظری

عملی

ترم دوم

اندیشه اسلامی (2)

2

-

عمومی

اندیشه اسلامی (1)

زبان عمومی

3

-

عمومی

-

روانشناسی تحولی (1)

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

مباحث اساسی در روانشناسی (2)

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

روانشناسی یادگیری

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

روانشناسی اجتماعی

2

-

پایه

مبانی جامعه شناسی

آمار استنباطی

2

1

پایه

آمار توصیفی

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

آموزه های روانشناسی در حدیث

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

جمع واحد ها

20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم

عنوان درسی

واحد

نوع درس

پیشنیاز - همنیاز

نظری

عملی

ترم سوم

زبان فارسی

3

-

عمومی

-

دانش خانواده و جمعیت

2

-

عمومی

-

روانشناسی دین

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

روانشناسی تحولی (2)

2

-

پایه

روانشناسی تحولی (1)

فلسفه علم روانشناسی

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی 1

فیزیولوژی اعصاب و غدد

2

-

پایه

-

آشنایی با فلسفه اسلامی

2

-

پایه

معرفت شناسی

آموزه های روانشناسی در قرآن

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

روش تحقیق کمی و کیفی

2

1

پایه

آمار استنباطی

جمع واحد ها

20 واحد

 

 

 

 

 

ترم

عنوان درسی

واحد

نوع درس

پیشنیاز - همنیاز

نظری

عملی

ترم چهارم

تربیت بدنی (1)

-

1

عمومی

-

روانشناسی فیزیولوژیک

2

-

پایه

فیزیولوژی اعصاب و غدد

روانشناسی شخصیت

2

-

پایه

روانشناسی تحولی (2)

احساس و ادراک

2

-

پایه

فیزیولوژی اعصاب و غدد

متون روانشناسی (1)

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان

2

-

تخصصی

روانشناسی تحولی (2)

روانشناسی صنعتی سازمانی

2

-

تخصصی

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

روانشناسی جنسیت

2

-

اختیاری

روانشناسی تحولی2

روانشناسی تربیتی

 

مشاوره شغلی و حرفه ای

2

 

2

 

-

 

-

پایه

 

تخصصی

روانشناسی یادگیری

 

مبانی مشاوره وراهنمایی

 

 

جمع واحد ها

19 واحد

 

 

 

 

 

ترم

عنوان درسی

واحد

نوع درس

پیشنیاز - همنیاز

نظری

عملی

ترم پنجم

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

-

عمومی

-

فناوری اطلاعات در روانشناسی

1

1

پایه

آمار استنباطی

متون روانشناسی (2)

2

-

پایه

متون روانشناسی (1)

انگیزش و هیجان

2

-

پایه

روانشناسی فیزیولوژیک

روانشناسی تجربی

1

2

پایه

روانشناسی فیزیولوژیک

روانشناسی شناختی

2

-

پایه

مباحث اساسی در روانشناسی 1

احساس و ادراک

آسیب شناسی روانی (1)

2

-

پایه

روانشناسی تحولی (2)

روانشناسی افراد با نیازهای خاص (1)

2

-

تخصصی

روانشناسی تحولی (2)

پویایی گروه

2

-

اختیاری

روانشناسی اجتماعی

جمع واحد ها

19 واحد

 

 

 

 

ترم

عنوان درسی

واحد

نوع درس

پیشنیاز - همنیاز

نظری

عملی

ترم ششم

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

عمومی

-

آسیب شناسی روانی (2)

2

-

پایه

آسیب شناسی روانی (1)

روانشناسی اجتماعی کاربردی

2

-

تخصصی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی خانواده

2

 

-

تخصصی

روانشناسی شخصیت

 

آزمونهای روانشناختی 1

 

                1

 

1

 

تخصصی

 

روانشناسی شناختی

روان سنجی

2

1

پایه

آمار استنباطی

روانشناسی افراد با نیازهای خاص (2)

2

-

تخصصی

روان شناسی افراد با نیازهای خاص (1)

ناتوانی های یادگیری

 

تربیت بدنی (2)

2

 

-

-

 

1

اختیاری

 

عمومی

روانشناسی تربیتی

 تربیت بدنی (1)

 

جمع واحد ها

18واحد

 

 

ترم

عنوان درسی

واحد

نوع درس

پیشنیاز - همنیاز

نظری

عملی

ترم هفتم

 

 

 

 

 

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

1

1

تخصصی

آسیب شناسی روانی (2)

 

 

 

 

 

اصول روانشناسی بالینی

2

-

تخصصی

آسیب شناسی روانی (2)

نظریه هاو اصول و فنون مشاوره وروان درمانی

2

1

تخصصی

آسیب شناسی روانی (2)

آزمون های روانشناختی (2)

1

1

تخصصی

آزمون های روانشناختی (1)

تفسیر موضوعی قران

2

-

عمومی

-

آسیب شناسی اجتماعی

2

-

تخصصی

روانشناسی اجتماعی کاربردی

روانشناسی اعتیاد

 

توان بخشی افراد با نیاز های خاص

 

بهداشت روانی

2

 

-

 

 

2

-

 

2

 

 

-

اختیاری

 

تخصصی

 

 

تخصصی

آسیب شناسی روانی (2)

روانشناسی افراد با نیاز های خاص 2

 

آسیب شناسی روانی (2)

 

 

جمع واحد ها

19 واحد

 

 

 

 

 

 

ترم

عنوان درسی

واحد

نوع درس

پیشنیاز - همنیاز

 

نظری

عملی

 

ترم هشتم

پژوهش عملی انفرادی در روانشناسی

-

3

تخصصی

-

 

روانشناسی سلامت

2

-

تخصصی

آسیب شناسی روانی (2)

 

کلیات روانپزشکی

 

 

2

 

 

-

 

 

اختیاری

 

 

آسیب شناسی روانی (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد ها

7واحد

 

 

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است